سامانه میخک

سامانه میخک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

هم میهنان گرامی  می توانند جهت انجام امور صدور وکالتنامه و تصدیق امضا، مراحل تشکیل پرونده و تأیید مدارک دانشجویی و اخذ گواهینامه عدم سوء پیشینه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

"سامانه میخک"

http://mikhak.mfa.ir/