توئیتر

آدرس صفحه رسمی توئیتر نمایندگی

@IranconsulateAS

آدرس توئیترهای وزارت امور خارجه

 IRIMFA_AR :عربی 
IRIMFA_EN :انگلیسی
 IRIMFA: فارسی