1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - نظام سیاسی وساختار حکومت افغانستان
گالری
access deny
پیوند ها

آشنایی با نظام سیاسی وساختار حکومت افغانستان

نظام سياسي

نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسلامی است.و براساس قانون اساسي جديد ، دين رسمي افغانستان دين مقدس اسلام است و قوانین این کشور نمي تواند مخالف معتقدات واحكام دين مقدس اسلام باشد. بر اساس قانون اساسی این کشور حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه بطور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كندو ملت افغانستان عبارت است ازتمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشد. ملت افغانستان متشكل از اقوام ذيل مي باشد: پشتون ، تاجيك ، هزاره، ازبك ، تركمن، بلوچ،پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب ، قرغيز ، قزلباش ، گوجر ، براهوي وساير اقوام. بر هرفرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود. در قانون اساسي جديد ، تفكيك قوا برسميت شناخته شده ونظام سياسي افغانستان متشكل از قوه اجرائيه ، مقننه وقضائيه مي باشد كه هر كدام در حيطه وظايف قانوني خود مستقل است .

قوه ی اجرائیه

 حكومت (قوه اجرايه) متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايد. حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد :

1- تعميل احكام قانون اساسي ، ساير قوانين وفيصله هاي قطعي محاكم

2- حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ارضي وصيانت منافع وحيثيت افغانستان در مجامع بين المللي

3- تامين نظم وامن عامه وازبين بردن هر نوع فساد اداري.

4- ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت وحفاظت دارايي عامه

 5- طرح وتطبيق پروگرامهاي انكشافي ،اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و تكنالوژي

6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي در باره امور انجام شده وپروگرامهاي عمده سال مالي جديد

7- انجام ساير وظايفي كه به موجب قانون اساسي وقوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

رئيس جمهور

 بر اساس ماده شصت  قانون اساسي اين كشور ، رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان  قرار دشته وصلاحيت هاي خودرا در عرصه هاي اجرائيه ، تقنينيه وقضائيه ، مطابق به احكام قانون اساسي اعمال  مي كند. رئيس جمهور داراي دو. معاون اول ودوم مي باشد وكانديد رياست جمهوري نام هردو معاون خودرا همزمان با كانديد شدن خود به ملت معرفي مي كند.  رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجا في صد آراي راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد عمومي ، سري و مستقيم انتخاب مي گردد. شخصي كه شرايط ذيل رادارا بشد مي تواند خودرا كاديد رياست جمهوري نمايد:

1- تبعه افغانستان ، مسلمان ومتولد از والدين افغاني بوده وتابعيت كشور ديگري را نداشته با شد

2- درروز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.

3- از طرق محكمه به ار تكاب جرايم ضدبشري، جنايت يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

رئیس جمهور افغانستان،حامد کرزی ومعاون اول ودوم آن به ترتيب: محمد یونس قانونی ومحمد كريم خليلي مي باشند.

قوه ی قانون گذاری

 شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر ارده مردم آن است واز قاطبه ملت نمايند گي مي كند. شوراي ملي متشكل از دو مجلس ولسي جرگه (مجلس نمایندگان) مشرانو جرگه مي باشد. ولسي جرگه داراي 249 عضو ومشرانو جرگه( مجلس سنا) متشكل از 102 عضو مي باشد. اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي گردند. . رئيس ولسي جرگه افغانستان اقای ابراهیمی  می باشد

 اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين مي شوند:

 1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراي مربوطه براي مدت چهار سال

2- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت ،يك نفر به انتخاب شوراي مربوطه براي مدت سه سال

3- يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير وبا تجربه به شمول نمايند گان معلولين ومعيوبين ودونفر نمايند گان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد. رئيس مشرانو جرگه اقای مسلیار  مي باشند.

لوي جرگه

لوي جرگه عالي ترين مظر ارده مردم افغانستان مي باشد . لوي جرگه متشكل از:

1-    اعضاي شوراي ملي

2-    رؤساي شورا هاي ولايت وولسوالي ها مي باشد . وزرا،رئيس واعضاي ستره محكمه ولوي ثارنوال مي توانند بدون حق راي اشتراك ورزند.

- لوي جرگه در حالت ذيل داير مي گردد

1- اتخاذ تصميم در موارد مسايل مربوط به استقلال ، حاكميت ملي ، تماميت ارضي ومصالح علياي كشور

2- تعديل احكام قانون اساسي

3- محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج در ماده شصت ونهم قانون اساسي(متهم شدن رئيس جمهور به ار تكاب جرايم ضد بشري ،خيانت ملي يا جنايت).

ستره محکمه (دیوان عالی )

 

براساس ماده 116 قانون اساسي كشورقوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد. قوه قضائيه مركب از يك ستره محكمه ،محاكم استيناف ومحاكم ابتدائيه كه تشكيلات وصلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد. ستره محكمه به حيث عالي ترين ارگان قضاي در راس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قراردارد. ستره محكمه مركب است از نُه عضو، كه از طرف رئيس جمهور با تاييد ولسي جرگه  به ترتيب ذيل تعيين مي گردند: سه نفر براي مدت چهار سال ، سه نفر براي مدت هفت سال وسه نفر براي مدت ده سال. تعيين اعضاء براي باردوم جواز ندارد. رئیس ستره محكمه افغانستان عبدالسلام عظيمی مي باشد.

نظرات