اطلاعات اقتصادی 

قوانین بیمه مربوط به کشور مغرب در فایل های زیر قابل مشاهده است: 

   دانلود : قانون الضمان الاجتماعي.pdf           حجم فایل 541 KB
   دانلود : قانون التأمين الإجباري.pdf           حجم فایل 201 KB