فایل های مربوط به "قانون کار تونس"، "قانون سرمایه گذاری تونس" و "قانون تامین اجتماعی تونس" قابل ملاحظه است.

   دانلود : قانون کار تونس به زبان عربی.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : قانون جدید سرمایه گذاری تونس به زبان انگلیسی.pdf           حجم فایل 659 KB
   دانلود : قانون سرمایه گذاری تونس به زبان عربی.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : قانون تامین اجتماعی تونس به زبان عربی.pdf           حجم فایل 5203 KB