قوانين و مقرارت كار و تامين اجتماعي، بيمه هاي مضاعف و مقرارت خاص فعاليتهاي شركتهاي خارجي در كشور تانزانيا 

1- بيمه و حق بيمه هاي مضاعف

-       قانون بيمه دركشور متوقف فيه وجود دارد و بيمه گذاران در قالب شركتهاي بيمه اي مشغول فعاليت مي باشند. نظارت بر فعاليت دفاتر بيمه ای نيز از سوي مراجع ذیربط دولتي بطور مستمر انجام مي شود.

-        در تمامي موارد با توجه به شرايط ايجاد (پيشنهاد شركت بيمه گذار) و شرط قبول(صدور بيمه نامه) و با عنايت به علل مختلف، مكان وقوع حادثه و نوع قرارداد بيمه نامه ،پوشش هاي بيمه اي از كارايي های نسبتا متفاوت و متغيري برخوردار هستند.

-       در خصوص بيمه هاي مضاعف با پرداخت مبلغ بيست درصد حق بيمه بيشتر، بيمه گذار خود را تحت پوشش بيمه مضاعف قرار مي هد.

2- قوانين مربوط به نحوه فعاليت شركت هاي خارجي

-       هر شركت خارجي داوطلب براي فعاليت در كشور متوقف فيه موظف به ارائه اساسنامه شركت و معرفي قوانين مربوط به حوزه فعاليت خود مي باشد.

-       هر شركت موظف است با ارائه مدارك و اسناد مثبته وضعت كنوني شركت خود را نزد مراجع مربوطه دركشور متوقف فيه مشخص نمايد.

-       كليه شركتهاي خارجي قبل اخذ مجوز و صدور پروانه فعاليت بايد اسامي مديران شركت خود را طي تشريفات خاص و از طريق مجاري قانوني به كشور ميزبان معرفي نموده و علاوه بر آن نيز يك نفر را به عنوان نمايند قانوني و حقوقي شركت به مقامات ذيربط محلي معرفي نمابند.

-       كليه شركتهاي خارجي موظفند تا در ابتدا گزارشي از فعاليت هاي مالي شركت و نحوه حسابرسي هاي صورت گرفته را نزد مقامات محل ارائه دهند.

-       مراجعه صاحب شركت و يا نماينده آن به اداره ماليات جهت ثبت نام و دريافت شماره و كد رهگيري شركت براي پرداخت عوارض و ماليات لازم است.

-       لزوم پرداخت مبلغ 500 هزار شيلينگ و همچنين پرداخت مبلغ 1500 دلار بابت دريافت مجوز و صدور پروانه فعاليت شركت ضروری است.

-       در خصوص فعاليت شركت هاي ايراني مقررات و قوانين خاصي وضع نشده و مانند ساير شركتهاي مشابه خارجي رفتار مي شود.

3- ماليات و عوارض قانوني

-       هر شركت خارجي مكلف است در موعد مقرر( حداكثر ظرف مدت يكسال ) طبق مقررات محل نسبت به پرداخت ماليات به نحو مقتضي اقدام نمايد.

-       ميزان پرداخت ماليات قطعي به نوع و ميزان دايره فعاليت هرشركت و اصل سرمايه گذاري آن مربوط مي شود.

-       در مواردي كه اشخاص متعدد و يا هريك از كاركنان شركت به عنوان مسئول پرداخت ماليات معرفي و شناخته شوند اداره امور ماليات حق دارد به هريك از آنها براي وصول ماليات مراجعه نمايد و در صورت عدم وصول ماليات تعيين شده، افراد مذكور اجازه خروج از كشور متوقف فيه را تا پرداخت كامل مبلغ مقرر نخواهند داشت.

4- قوانين كلي مربوط به كار و تامين اجتماعي

-       كليه شركتهاي خارجي موظف به تنظيم قرارداد رسمي و قانوني كار بر اساس قوانين و مقررات تانزانيا با كاركنان شركت خود مي باشند.

-       علاوه بر تعطيلات رسمي و پايان هفته، مرخصي سالانه به مدت 28 روز بوده و كارفرما موظف است با پراخت حقوق كامل با مرخصي كاركنان خود موافقت نمايد. تاريخ استفاده از مرخصي با توافق طرفين صورت مي گيرد.

 

-       هرگاه هريكي از كاركنان بنا به دلايلي اخراج شود، اعلام اخراج كارمند بايد حداقل سه روز قبل از سوي كارفرما به وي اعلام گردد. در اين حالت كارفرما موظف است تا حقوق مربوط به آن ماه را به طور كامل به كارمند اخراجي پرداخت نمايد.

-       قوانين و مقرارت وضع شده جديد از سوي شركت بايد به كاركنان اعلام شده و در صورت رضايت و موافقت آنها در قرارداد كاري نيز به صورت مكتوب درج گردد.

-       رسيدگي به اختلافات موجود بين كارفرما و كاركنان شركت به مقامات قضايي محل مربوط شده و هركارمند حق دارد پس از اخراج نزد مقامات محل طرح دعوي نمايد و نسبت به اخذ مطالبات وحقوق مورد ادعاي خود اقدام نمايد.

-       كارفرما موظف است تا محيط مناسب و ايمني را براي فعاليت كاركنان خود فراهم نمايد.

-       پرداخت اضافه كار،حقوق مربوط به شب كاري ،پرداخت هزينه هاي معالجه ،اجاره مسكن،اياب و ذهاب و ساير مزاياي رفاهي بايد از سوي شركتها براي كاركنان درنظر گرفته شود.

-       هر شركت موظف است براي كاركنان خود به طور ماهانه  مبلغ10 درصد از كل حقوق هر كارمند را در صندوق رفاه اجتماعي ذخيره نمايد.

-       كليه شركتهاي خارجي موظفند تا با پراخت 75 درصد از هزينه بيمه در سال كليه كاركنان خود را تحت پوشش بيمه قرار دهند.