اطلاعات اقتصادی اتیوپی

مالیات بر درآمد در کشور اتیوپی

 

NO.

(Salary Range(ETB

Tax Rate

(Deduction(ETB

1

0-600

Non-taxable

-

2

601-1650

10%

60

3

1651-3200

15%

142.50

4

3201-5250

20%

302.50

5

5251-7800

25%

565

6

7801-10900

30%

955

7

Over 10900

35%

1500

 

 

قوانین کار و بیمه اتیوپی در فایل زیر قابل مشاهده است.

   دانلود : قوانین.pdf           حجم فایل 1162 KB